flash_area
   
Quick Links
 
Staff Contact Details
PGIVAS in News
Departments
Achievements
Farm
Research
Training Program
Photo Gallery
 
Academic Calender        
Examination Time Table


 
 
डॉ. एस. जी. देशमुख
समन्वयक
निम्न शिक्षण विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान संस्था, अकोला
 
श्री. आर. एन. लोथे
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ,
निम्न शिक्षण विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान संस्था, अकोला.
 
 
श्री. एस. डी. बानोकार
कनिष्ठ लिपीक
निम्न शिक्षण विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान संस्था, अकोला.
 
 
श्री. जी. डी. नागे
प्रयोगशाळा परीचर
निम्न शिक्षण विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान संस्था, अकोला.
Lower education

  E-Mail: lepgivas@gmail.com                                                                         Office Tel. 0724 - 2801071
 
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपुर अंतर्गत स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान संस्था, अकोला या घटक महाविद्यालयात सन 2006-07 या शैक्षणिक सत्रा पासुन निम्न शिक्षण विभागा मार्फत '' पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम'' हा द्विवार्षीक पदविका अभ्यासक्रम विद्यापीठामार्फत सुरू करण्यात आला आहे. या विभागाअंतर्गत सन 2014-15 मध्ये विद्यापीठाने मान्यता प्रदान केलेल्या एकुण 13 खाजगी विनाअनुदानीत संस्था/विद्यालये यांचे मार्फत सदर अभ्यासक्रम चालविण्यात येत आहे.
 
हा अभ्यासक्रम पशुधनावर आधारीत असुन त्यामध्ये गाय म्हैस पालन, शेळी मेंढी पालन तसेच दुग्ध उत्पादन संकलन व प्रक्रीया केंद्र, दुग्धजन्य पदार्थ निर्मीती केंद्र ईत्यादी मध्ये लागणारे व्यवस्थापकीय सहाय्यक, प्रक्षेत्रा सहाय्यक, तांत्रीक सहाय्यक आणि पशुधन पर्यवेक्षक अशा प्रकारचे तांत्रीक मनुष्यबळ निर्माण करणे तसेच पशुधनावर आधारीत स्वत:चे व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्यासाठी तरूणांना तांत्रीक बाबीचे मार्गदर्शन/प्रशिक्षण देणे आणि जिल्हा परीषदेमध्ये पशुधन पर्यवेक्षक या पदासाठी हा अभ्यासक्रम लागु करण्यात आला आहे.
 
पदविका विद्यालयात प्रथम वर्षासाठी प्रवेश क्षमता 54 आणी व्यवस्थापन कोटयातुन 6 विद्यार्थ्याना प्रवेश दिला जातो. सदर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा करीता किमान शालांत परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.
 
सदर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रीया, प्रथम व द्वितीय वर्षाच्या वार्षिक /पुरवणी परीक्षा घेणे व त्यावर नियंत्राण ठेवणे, निकाल तयार करणे तसेच दरवर्षी पदविका महाविद्यालयांची पुनर्मान्यता संदर्भात तपासणी करणे, ईत्यादी कामे निम्न शिक्षण विभागामार्फत केल्या जातात.
 
जिल्हा निहाय पदविका शाळांची संख्या :
 
अ.क्र. जिल्हा पदविका शाळेचे ठिकाण एकुण शाळा
1 अमरावती अमरावती, धामणगाव, भिलोना, सावनेर 4
2 अकोला राजुरा सरोदे, मलकापूर, उगवा, मुंडगाव 4
3 बुलढाणा जळगाव जामोद, मेरा खु॥ 2
4 जळगाव खान्देश किनगाव, पाल 2
5 धुळे गंगापूर 1
    एकुण पदविका शाळा 13
 
 
निम्न शिक्षण विभागांर्तगत पदविका विद्यालयांची यादी
 
अ.क्र. विद्यालयाचे नांव व पत्ता संपर्क
1 ग्रामिण शिक्षण संस्था (रूरल ईन्स्टीटयूट) पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम, शिवाजी नगर, अमरावती. ता. अमरावती. जि. अमरावती. पिन कोड : 444 601 0721 – 2660823 Fax0721-2660824
2 लक्ष्मीनारायन अग्रवाल मेमोरियल इंस्टिटयुट ऑफ टेक्नालॉजी, पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम, धामणगाव रेल्वे. ता.धामणगाव रेल्वे. जि.अमरावती. पिन कोड : 444 709 07222 – 237135 Fax07222-238135
3 श्री. रूपरावजी पाटील उभाड पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम, भिलोना, ता. अचलपूर जि. अमरावती. पिन कोड : 444 806 9890441441
4 स्व. प्रभाकरराव भेंडे पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम, सावनेर. ता.नांदगाव खंडेश्वर जि. अमरावती. पिन कोड : 444 708 07221-229570
5 संत गजानन महाराज पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम, राजुरा सरोदे, पो. जामठी ता. मुर्तिजापूर. जि. अकोला. पिन कोड : 444 107 07256 256841
6 महर्षी वाल्मिकी बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम, मलकापुर, ता. अकोला. जि. अकोला. पिन कोड : 444 004 9922011032
7 नालंदा शिक्षण संस्था पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम, उगवा, ता. अकोला. जि. अकोला. पिन कोड : 444 001 86055442785
8 स्व. दादासाहेब देशमुख पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम, मुंडगाव, ता. अकोट. जि. अकोला. पिन कोड : 444 117 07258-226558
9 सातपुडा शिक्षण संस्था पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम, जळगाव जामोद. ता. जळगाव जामोद जि. बुलडाणा. पिन कोड : 443 402 07266 - 224231
10 संत गाडगेबाबा पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम, मेरा खु॥ ता. चिखली. जि. बुलडाणा. पिन कोड : 443 201 9850385117
11 गुरूमाई शिक्षण प्रसारक मंडळ, पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम, किनगाव बु॥ ता. यावल. जि. जळगाव. पिन कोड : 425 302 02585 - 267159
12 आदिवासी पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम, पाल. ता. रावेर जि. जळगाव. पिन कोड : 425 508. 02584 - 288261
02584 - 288449
13 धरती जनसेवा प्रतिष्ठाण पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम, गंगापूर, ता. साक्री जि. धुळे. पिन कोड : 424 304 9923303087, 9423707200
 
 
निम्न शिक्षण विभागातील मनुष्यबळा विषयी :
 
मा. डॉ. एस. ए. बक्षी, सहयोगी अधिष्ठाता, स्ना.प.प.संस्था, अकोला यांचे अधिपत्याखाली निम्न शिक्षण विभागाचे काम चालत आहे.
 
आढाव्यानुसार नेमलेले अधिकारी /कर्मचारी
 
अ.क्र. पदनाम पदनाम
1 पर्यवेक्षक (अध्यापकीय) डॉ.एस.जी.देशमुख, समन्वयक
2 अधिक्षक नाही - श्री.आर.एन.लोथे, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ काम पाहत आहेत.
3 वरीष्ठ लिपीक नाही - श्री.आर.एन.लोथे, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ काम पाहत आहेत.
4 लिपीक नि टंकलेखक नाही - श्री.सं.दे.बानोकार, कनिष्ठ लिपीक (कंत्राटी) काम पाहत आहेत.
5 परीचर श्री.जी.डी.नागे, प्रयोगशाळा परीचर
 
घटक महाविद्यालय:- स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान संस्था, अकोला.
कार्यालय दुरध्वनी :- 0724 - 2801071 फॅक्स :- 0724 - 2258643
 
निम्न शिक्षण विभाग विस्तारीत क्र. :- 204
 
समन्वयक
निम्न शिक्षण विभाग
स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान संस्था, अकोला.
 
 
  Lower Edu.   Lower Edu.   Lower Edu.   Office   Office   Office   Office  
 
Copyright © 2012 PGIVAS, Akola. All rights reserved.